Thús
Leny & Anneke
List fan Lieten
Foto-album
Makke troch
Resinsjes
Boekingen/
.Kontakt
Konsept Leo Dijkstra, Piter Stellingwerf,
  Jan Eekma, Leny en Anneke
Teksten Leo Dijkstra
Muzyk Addy Scheele en Cees Bijlstra
Rezjy Jan Eekma
Rezjy advizen Piter Stellingwerf
Toaniel- en ljochtbyld Piter Stellingwerf
Dekorkonstruksje Watze Gras
Dekorbou Johan Spijkerman
(Oan)klaaiïng ûntwerp/  
realisaasje Trea Lorist, Els Wijnsma
   
Technyk

Jaco Scheffer, Maarten Romkes

Foarmjouwing/Fotografy Gerco van Beek

Beppe Boppe is in produksje fan de stichting Plankenkoarts en mei mooglik makke troch stipe fan de Provinsje Fryslân Mei tank oan de ‘Goadesoannen fan Himmelum’ Jan Eekma en Piter Stellingwerf, de hofleveransiers fan teksten en muzyk Leo Dijkstra, Addy Scheele, Cees Bijlstra, Stadsschouwburg De Harmonie yn Ljouwert foar de gastfrijens en Rekladruk yn Gytsjerk foar de logistike stipe.