Thús
Leny & Anneke
List fan Lieten
Foto-album
Makke troch
Resinsjes
Boekingen/
.Kontakt

Anneke van Baal
Anneke is yn 1963 lykas Leny begûn by heit Tetman de Vries. Sy spile mei yn trije produksjes en keas nei har stúdzje skiednis foar in ‘oar libben’ yn’e Randstad as lerares, mem en... beppe. No is sy werom by har ‘roots’en stiet sy wer mei Leny op’e planken.

In nij aventoer begjint.

Leny Dijkstra
Leny is yn 1963 lykas Anneke begûn by heit Tetman de Vries. No stiet sy sawat 40 jier op’e fryske planken. Mei mear as 20 eigen ‘frije’ produksjes en sa no en dan in útstapke by û.o. Tryater. Tuskentroch wurde se mem en... beppe. No, nei 35 jier, stiet se wer tegearre mei Anneke yn itselde programma.
In âlde winsk komt út.