Resinsje Leeuwarder Courant fan 9 novimber 2002Doch de allergytest en gean nei Beppe Boppe!